Adatkezelési nyilatkozat

Kérjük, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot figyelmesen olvassa át, és ha annak tartalmával nem ért egyet, a honlapot ne használja. Amennyiben a Honlapot használja, úgy tekintjük, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket elfogadta. 1. Előzmények 1.1.A búzafűl-lé.hu weblapot Horváth István őstermelő 7712 Dunaszekcső Damjanich u 49 üzemelteti.(továbbiakban üzemeltető., adatkezelési nyilvántartási szám: …………………………………………) (a továbbiakban: „Üzemeltető”) üzemelteti. 1.2. Az Üzemeltető garantálja, hogy a felhasználók, látogatók, tényleges és potenciális tesztvásárlók [a továbbiakban: „Tesztvásárló(k)”] személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös figyelemmel, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre: • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény. 1.3. Az Üzemeltető jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és az adatvédelmi rendelkezések céljából adatkezelőnek minősül. 1.4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi Nyilatkozat bármikor történő megváltoztatására. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosulásáról a Tesztvásárlók – a regisztráció során megadott e-mail címükre – értesítést kapnak. 2. Általános rendelkezések, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 2.1. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (a továbbiakban: „személyes adat”). Ilyen adatnak minősül többek között a név, lakcím, e-mail cím és minden olyan további adat, amelyből az érintett személy beazonosítható. 2.2. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmében különleges adatnak minősül a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint bűnügyi személyes adat (a továbbiakban: „különleges adat”). 2.3. A Tesztvásárló által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a Tesztvásárló hozzájárulásával kerülnek megadásra és tárolásra. A személyes adatok megadásával a Tesztvásárló kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt célokra történő felhasználásához és kezeléséhez, valamint az ilyen adatok Üzemeltető általi tárolásához és kezeléséhez, illetőleg a személyes adatok szükség szerinti továbbításához. 2.4. Az adatkezelés célja a weblap üzemeltetése, a vásárlás érdekében a Tesztvásárlók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel a vásárlás lebonyolítása érdekében és az esetleges vásárlással kapcsolatos problémák kezelése érdekében, statisztikák készítése, reklámüzenetek, hírlevelek célzott küldése, marketing célú megkeresés, a weboldalon feliratkozott éredklődök megkeresése e-mail címen. Partnerekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, számlázás. Ezen túlmenően a Honlap látogatása során az Üzemeltető a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 2.5. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a. Az adatok kezeléséhez való hozzájárulás nem kötelező, az önkéntes hozzájáruláson alapul. 2.6. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy törvényben meghatározott egyéb időpontig. 3. Adatkezelési elvek 3.1. A búzfű-lé.hu „Honlap” ] látogatásával a Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, és egyben kifejezetten és fenntartás nélkül elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített feltételeket. 3.2. Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan a regisztrációval, részben a honlapon esetlegesen elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, hírlevélre történő feliratkozás útján történik. A Tesztvásárló a Honlap látogatásával kifejezetten egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap üzemeltetője számára, és tudomásul veszi azt is, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Tesztvásárló akként dönt, hogy a kért személyes adatot, információt nem adja meg, úgy tudomásul veszi, hogy önkéntes és befolyásmentes döntése alapján nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez, funkcióihoz, illetőleg a Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokhoz. 3.3. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Honlap Tesztvásárlói által szolgáltatott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga kezeli. 3.4. Az Üzemeltető a Tesztvásárló személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásokban foglalt rendelkezéseknek. Az adatkezelés során a Tesztvásárló által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Üzemeltető olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az adatok bármely formában történő kezelése munkaköri kötelezettségei közé tartozik. 3.5. Az Üzemeltető a Tesztvásárló személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, azonban a Tesztvásárló egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. 3.6. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Tesztvásárlót az általa fontosnak tartott információkról (például Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat módosulása, stb.) e-mailben – a regisztráció során megadott e-mail címre történő megküldéssel – értesítse, egyúttal biztosítva a Tesztvásárló részére az e-mail visszautasításának lehetőségét. 3.7. A Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli. 3.8. A Tesztvásárlóról összegyűlt, illetőleg a Tesztvásárló által szolgáltatott adatok a jogellenes vagy a Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására korlátozás nélkül felhasználhatók. 3.9. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy egyéb szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el. A Honlapon szereplő információk, adatok közül semmit sem kezelhető tanácsként vagy ajánlásként, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául. 3.10. Az Üzemeltető a Honlap működtetése során törekszik arra, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, információk pontosak, aktuálisak és naprakészek legyenek, azonban kizárja felelősségét a Honlap tartalmával, a Honlapon elhelyezett, illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A Honlapon szereplő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek tanácsadásnak, kötelezettségvállalásnak. 3.11. A Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint, saját akaratelhatározása alapján és kizárólag saját kockázatára történik. 3.12. Az Üzemeltető a Tesztvásárlók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a Tesztvásárló által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adja át. Tesztvásárló az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybe vételével kifejezetten egyetért azzal, hogy neve és e-mail címe a Terméket honlapon keresztül értékesítő Partner (tényleges szolgáltató) részére – a Termék értékesítése, átadása, igénybe vétele érdekében – átadásra kerüljön. 3.13. A Honlap számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amelyek más szolgáltatók (Partnerek) oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az Üzemeltető felelősségét teljes mértékben kizárja, Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy ezen oldalak látogatása kizárólag saját döntése alapján és saját felelősségére történik. 3.14. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásainak igénybevételéhez (elektronikus) regisztrációs formanyomtatvány kitöltésére van szükség. A Honlapot látogató Tesztvásárlók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. Az Üzemeltető a személyes adatok védelmét minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítja, azonban a regisztráció vagy a Honlap használata során esetlegesen bekövetkező, személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősséget nem vállal. 3.15. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a személyes adatokat ellenőrizze. Amennyiben az Üzemeltető hibát észlel, a Tesztvásárlót felhívhatja az az általa helytelenül, pontatlanul megadott adat meghatározott időn belüli javítására, pontosítására. Amennyiben a Tesztvásárló az érintett adatot felhívásra nem javítja, pontosítja, úgy az Üzemeltető – egyedi mérlegelés alapján – jogosult a Tesztvásárló regisztrációját törölni. 3.16. A Tesztvásárló kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes: • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, • az internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, • bármilyen általánosan elfogadott internet-szabállyal, • a jó erkölcs követelményeivel. 3.17. A Tesztvásárló kötelezi magát továbbá arra is, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik. 4. A regisztrált felhasználókról nyilvántartott adatok köre 4.1. A Honlap szolgáltatásai kizárólag regisztrációt követően vehetők igénybe, a Honlap tartalma (az Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi Nyilatkozat és az Üzemeltető adatainak kivételével) regisztrációt követően ismerhető meg teljes mértékben. 4.2. A regisztráció során a következő személyes adatok megadása kérhető: • keresztnév • e-mail cím • irányítószám 4.3. A Honlapon történő vásárlás során – a megrendelés teljesítése érdekében – a fenti adatokon túlmenően a következő személyes adatok megadása válhat szükségessé: • vezetéknév • cégnév • címadatok (szállítási cím és számlázási cím) • telefonszám 4.4. A 2.2. és 2.4. pontban meghatározott adatok kizárólag a Tesztvásárló által előzetesen jóváhagyott célra (Honlap használata, megrendelés teljesítése) kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra. Az Üzemeltető a fentieken túlmenően szükség esetén jogosult egyéb adatok szolgáltatását is kérni, de mindvégig törekszik arra, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével. 4.5. Az Üzemeltető nem gyűjt különleges adatokat (vagyis olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak). 4.6. Az Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz. 4.7. A regisztráció során személyes adatait megadó Tesztvásárló regisztrációja megerősítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait. 4.8. A Tesztvásárló kötelezi magát, hogy a regisztráció során kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy a Honlapon keresztül rögzített adatai a valóságnak megfelelnek. 4.9. A Tesztvásárló felelős a Honlap / Webáruház használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Tesztvásárló a felelős. 4.10. A Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. 4.11. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. 4.12. A Honlap szolgáltatásai kizárólag regisztrációt követően vehetők igénybe, a Honlap tartalma (az Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi Nyilatkozat és az Üzemeltető adatainak kivételével) regisztrációt követően ismerhető meg teljes mértékben. 5. Tájékoztatás, személyes adat helyesbítése, törlése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, jogorvoslat 5.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban a Tesztvásárló tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Tesztvásárló korlátozás nélkül jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését vagy zárolását. 5.2. A Tesztvásárló kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa (vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által) feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Tesztvásárló személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 5.3. A személyes adatot haladéktalanul törölni kell, ha • kezelése jogellenes, • azt a Tesztvásárló kéri, • az hiányos vagy téves, • az adatkezelés célja megszűnt, • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt vagy • azt a bíróság vagy hatóság elrendelte. 5.4. Az Üzemeltető az adat helyesbítéséről vagy törléséről a Tesztvásárlót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek az adat adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Tesztvásárló jogos érdekét nem sérti. Az adat nem törölhető, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 5.5. A Tesztvásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint • törvényben meghatározott egyéb esetben. 5.6. A Tesztvásárló jogainak megsértése esetén, valamint olyan esetekben, amikor személyes adatai kezelése ellen a 2011. évi CXII. törvény értelmében tiltakozással élhet, bírósághoz fordulhat. Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálat kezdeményezhető. * * * A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályos 2014. augusztus 1-től